Szynka.

22 teksty – auto­rem jest Szyn­ka..

To jak wygląda rzeczy­wis­tość, za­leży od nas, po­nieważ to my ją tworzymy. 

myśl • 21 lutego 2014, 18:37

Znaj­dziesz mądrość tam, gdzie jej nie ma. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lutego 2014, 19:32

Ar­tysta nig­dy nie od­da­je do końca te­go, cze­go chce. Gdy­by tak było, wszys­tko kończyłoby się na jed­nym dziele. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2014, 21:51

Jes­tem ko­bietą, więc ją udaję. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 listopada 2013, 23:00

Cieka­wość każe nam myśleć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 listopada 2013, 18:47

To­warzys­ki sa­mot­nik prze­pełniony śmie­szną po­wagą przechodzącą w smut­ny humor. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 września 2013, 22:13

Ludzie tracą kon­takt z rzeczy­wis­tością przez fik­cyjną rzeczywistość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 września 2013, 19:12

To nie życie na­daje nam war­tość, to my na­daje­my war­tość życiu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 sierpnia 2013, 21:22

Jes­teśmy ludźmi umysłowo upośledzo­nymi, gdyż wiz­ja świata og­ra­nicza się do fikcji. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 sierpnia 2013, 23:10

Cza­sem im bar­dziej chce­my coś uk­ryć, in­ni tym bar­dziej to zauważą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 czerwca 2013, 19:18
Zeszyty
  • Poczucie życia. – Cy­taty poz­wa­lające ot­wierać umysł na otaczający świat i rzeczy­wis­tość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szynka.

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność